Tel: 06 234 80 784 | Contact

Verbinding en daadkracht
voor effectieve inrichting
van de zorg

Het hoofdlijnenakkoord verlangt dat zorgkosten niet of nauwelijks stijgen. Patiënten wensen tegelijkertijd een behandeling die op de persoon is afgestemd en organisaties willen zich steeds meer specialiseren. De juiste zorg moet geleverd worden op de juiste plaats. Hoe complex de benodigde samenwerkingsvormen soms ook zijn; zorgorganisaties moeten hierop inspelen. Een beweging naar een innovatieve inrichting van de zorg is noodzakelijk. Commitcare helpt die beweging te maken.

Willen stakeholders in de zorg optimaal samenwerken, dan zijn vertrouwen en symmetrie van informatie essentieel. Ook daadkracht is een belangrijke succesfactor, bijvoorbeeld om gezamenlijk alternatieve financieringsvormen voor elkaar te krijgen.

Overeenkomst door verbinding

Commitcare verbindt zorgorganisaties en hun belangen. We brengen de juiste mensen aan tafel, maken in no time de belangen helder en koppelen ze terug naar de stakeholders. We geven een overzicht van de noodzakelijke stappen op strategisch niveau, om te komen tot een overeenkomst tussen partijen. Deze overeenkomst geeft oplossingen voor organisatie en financiering en geeft alle partijen houvast voor de toekomst. Uit de overeenkomst spreekt daadkracht: altijd staat een effectieve inrichting van de zorg centraal en dragen we een passende technische en methodische oplossing aan.

scroll down

Diensten

Elke organisatie kent betrokken stakeholders, die aan de basis staan van elke verandering. Denk bijvoorbeeld aan medisch specialisten, vaak verenigd in het Medisch Specialistisch Bureau (MSB). Ook zijn er veel externe partijen waarmee samengewerkt moet worden. Dit kunnen partijen in de keten zijn, zoals huisartsen en organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg, maar ook financiers, waaronder verzekeraars. Elke partij heeft een eigen belang. Het is nodig inzicht te hebben in de verschillende belangen. Wij brengen deze belangen in kaart.

stroomlijnt

COMMITCARE stroomlijnt succes

Commitcare stroomlijnt de onderhandelingen tussen ziekenhuisdirecties en directies MSB.

Van meerjaren-contractafspraken tot een onderhandeling tussen Medisch Specialistische Bureaus en raden van bestuur: urgente kwesties spelen ook op kleinschaliger niveau. De nood kan hoog zijn voor een ziekenhuis of medisch bedrijf dat aan bepaalde verplichtingen of programmahoofdlijnen moet voldoen. Ook dan is het een netwerkgeorganiseerde procesbenadering die efficiëntie, daadkracht en succes voor de raden van bestuur, directies en stafdiensten vergroot. Met een helder zorgaanbod, duidelijke afspraken en een eenvoudiger patiëntproces tot gewenst effect.

stuurt strategisch

COMMITCARE stuurt strategisch

Commitcare begeleidt de strategische meerjarenplannen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

We werken met bestuurders van zorgorganisaties die worstelen met complexe vraagstukken waarbij meerdere partijen betrokken zijn vanuit verschillende belangen. Ons analytische vermogen en ervaring met informatietechnologie is uniek in het oplossen van datavraagstukken. Hiermee kunnen we de informatiesymmetrie bevorderen.

zorgt voor zorg

COMMITCARE zorgt voor zorg

Commitcare organiseert zorg in een netwerk of in de keten.

Een van onze grootste krachten is de kennis van het hele netwerk; we weten hoe uiteenlopende stakeholders denken en werken, en pakken graag projecten op waarmee we het verschil maken. Of het nu gaat om het dicht bij huis organiseren van zorg voor een patiënt, bijvoorbeeld door een ziekenhuistaak over te laten nemen door de huisarts, of om een betere doorstroming van ziekenhuis naar verzorgingstehuis. Commitcare organiseert op maat oplossingsovereenkomsten voor zorgverzekeraars, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en/of eerstelijnsaanbieders.

scroll down

Werkwijze

De adviseurs die verbonden zijn aan Commitcare zijn expert op hun vakgebied en beschikken allen over uitgebreide kennis en ervaring in de gezondheidszorg. Vooral in bekostigingsvraagstukken, informatievoorziening en contractonderhalingen voor zorginstellingen. Het is deze ervaring die de werkwijze van de adviseurs kenmerkt. Daarnaast zetten alle adviseurs in op verbinding.

Ervaring, kennis en verbinding staan centraal in onze aanpak

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel projecten van Commitcare nadrukkelijk een van de volgende aspecten bevatten:

  • Vergelijkingen van best practices of benchmarking
  • Bekostigingsvraagstukken
  • Data architectuur – het ontwerpen van nieuwe manieren om beschikbare informatie/data te structureren of te presenteren
  • Contractonderhandelingen; of het vertalen daarvan in de organisatie
scroll down

Voor wie

'Commitcare legt een stevige basis voor meerdere jaren'

menzis

'Dorien gaf een duidelijke impuls aan de strategische samenwerkingen die wij in onze Haagse regio aan het ontwikkelen zijn. Het is voor ons als zorgverzekeraar van belang dat we continu met zorgaanbieders in gesprek zijn en blijven zoeken naar een gelijkgerichte zorgontwikkeling voor onze verzekerden. Dorien is in staat gebleken een duidelijke verbinding te leggen tussen de belangrijke stakeholders; zo biedt Commitcare een stevige basis voor het opbouwen van meerjarige samenwerkingen.'

- Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis

'Helder en inhoudelijk: een sterke combinatie'

catharina

'Tijdens een verlofperiode onderhield Dorien de contacten namens het ziekenhuis met het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Zij adviseerde de Raad van Bestuur en de afdeling Financiën bij het maken, verduidelijken en uitvoeren van afspraken met het MSB. Naast haar inhoudelijke expertise is Dorien een heel fijn persoon om mee samen te werken. Ze heeft oog voor het politieke spel, weet hier goed mee om te gaan en heeft het vermogen in de specifieke context partijen te verbinden. De opdracht is dan ook naar grote tevredenheid uitgevoerd en wij maken nog steeds op structurele basis gebruik van haar adviesdiensten.'

- Ellen Zonne – van den Berg, Afdelingsmanager Verkoop bij Catharina ziekenhuis

scroll down

Over

Professionals
met zorg voor commitment

Dorien

Dorien de Groot - van de Kreeke

Ervaren zorgprofessional op het gebied van contractering, bekostiging en nieuwe samenwerkingsvormen. Dorien heeft een sterk analytisch vermogen, stuurt op resultaten en zet in op verbinding.

'Al ruim 15 jaar werk ik aan meer inzicht in en transparantie van de gezondheidszorg. Als commercieel verantwoordelijke bij een financieel adviesbureau deed ik veel kennis op van informatievoorziening in de zorg én ik bouwde er een breed netwerk op. Het liefst combineer ik mijn specifieke interesse voor processen met meerdere belanghebbenden in zorgomgevingen met mijn commerciële kwaliteiten. Sinds januari 2015 werk ik als zelfstandige en ben ik gaan bouwen aan Commitcare.'

LinkedIN

Zie jij jezelf graag terug op deze plek?

Op deze website wordt gesproken over meerdere adviseurs die werkzaam zijn voor Commitcare, de teksten zijn richting de toekomst geschreven.

Commitcare is een bedrijf waar plek is voor professionals die impact willen hebben in de gezondheidszorg. Zie jij je graag terug op deze plek op de site, neem dan contact op met Dorien.

Contact

Commitcare

Mail: info@commitcare.nl
Tel: 06 234 80 784
KvK: 73975656
BTW: NL859730347B01

Ik wil graag contact met Commitcare